Advokátska kancelária

Advokátska kancelária

Advokátska kancelária Mgr. Roman Nagy so sídlom v Nitre poskytuje právne služby podľa zákona č. 586/2003 Z.z. zo 4. decembra 2003 o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov na celom území Slovenskej republiky.

 

Advokátska kancelária poskytuje právne služby domácim i zahraničným fyzickým a právnickým osobám, vo všetkých odvetviach právneho poriadku Slovenskej republiky, najmä v oblasti obchodného, občianského, pracovného, rodinného, konkurzného a správneho práva.

 

Klientom poskytujeme komplexné právne služby na vysokej odbornej úrovni s dôrazom na individuálny prístup ku klientovi, rýchlosť a efektivitu poskytnutých služieb. V rámci poskytovania komplexných právnych služieb advokátska kancelária zabezpečuje svojim klientom aj spoluprácu so súdnymi exekútormi, notármi, znalcami, tlmočníkmi a daňovými poradcami.

 

Cieľom našej advokátskej kancelárie je poskytnúť svojim klientom efektívne právne služby, ktoré umožnia presadiť a ochrániť záujmy klienta všetkými dostupnými právnymi prostriedkami.


Záznamy: 1 - 1 zo 1

Správcovská kancelária

Správcovská kancelária

Ide o činnosť správcu podľa zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, ktorej sa kancelária venuje od roku 2010.

Konkurz:

Hlavným predmetom činnosti správcu je zisťovanie, zabezpečenie, spísanie a následné speňaženie majetku podliehajúceho konkurzu s cieľom pomerného, kolektívneho uspokojenia veriteľov dlžníka (úpadcu), ktorí si zákonnom stanoveným spôsobom prihlásili svoje pohľadávky v konkurznom konaní.

 

Reštrukturalizácia:

Za účelom zistenia, či sú splnené predpoklady na reštrukturalizáciu dlžníka na základe poverenia:

- dlžníka alebo

- jedného alebo viacerých veriteľov, ktorí sa dohodli s dlžníkom na poskytnutí potrebnej súčinnosti

správca vypracuje reštrukturalizačný posudok.

 

V rámci reštrukturalizačného konania správca najmä vykonáva dohľad nad podnikaním dlžníka, vypracováva a predkladá na schválenie reštrukturalizačný plán a vykonáva činnosť súvisiacu s dozornou správou nad plnením reštrukturalizačného plánu.


Záznamy: 1 - 1 zo 1