Právne služby

Advokátska kancelária poskytuje právne služby podľa zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

 

Právne služby sú poskytované vo všetkych, najmä však v nasledovných oblastiach práva:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Obchodné právo

 • zabezpečenie komplexnej právnej agendy obchodných spoločností

                    -    zakladanie obchodných spoločností (verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť,

                         spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová  spoločnosť), vrátane zastupovania pred

                         obchodným registrom a živnostenským úradom,

                    -    zmeny v obchodných spoločnostiach,

                    -    prevody obchodných podielov,

                    -    organizovanie valných zhromaždení,

                    -    zrušenie spoločnosti (s likvidáciou/bez likvidácie) a zánik obchodných spoločností,

 •  obchodné záväzkové právo

                    -    pripomienkovanie návrhov zmlúv,

                    -    tvorba zmlúv podľa Obchodného zákonníka,

 • právne rozbory, analýzy a stanoviská
 • súdne a mimosúdne vymáhanie pohľadávok z obchodných záväzkových vzťahov
 • spisovanie žalôb a iných podaní

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Občianske právo

 • právne poradenstvo v občianskoprávnych vzťahoch
 • ochrana osobnosti
 • ochrana spotrebiteľa podľa Občianskeho zákonníka a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa
 • komplexný právny servis súvisiaci s prevodom, prechodom a nájmom nehnuteľostí a bytov, vrátane zastupovania pred orgánmi štátnej správy na úseku katastra nehnuteľností
 • zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 • zodpovednostné vzťahy

                  -     uplatňovanie nárokov na náhradu škody (škoda na zdraví – bolestné a sťaženie spoločenského,

                        vecná škoda)

                  -     uplatňovanie nárokov z bezdôvodného obohatenia a zo zodpovednosti za vady

 • poistné vzťahy - uplatňovanie poistných nárokov, vymáhanie poistného plnenia atď.
 • ochrana vlastníckeho práva a susedské spory
 • právne poradenstvo v oblasti dedičského práva
 • záväzkové právo

                  -     pripomienkovanie návrhov zmlúv

                  -     spisovanie dohôd a zmlúv podľa Občianského zákonníka (napr. zmluva o budúcej zmluve,

                        kúpna zmluva, darovacia zmluva, zmluva o pôžičke, zmluva o výpožičke, nájomná zmluva,

                        sprostredkovateľská zmluva, zmluva o postúpení pohľadávky, zmluva o dielo, príkazná zmluva,

                        zmluva o uzavretie budúcej zmluvy, nepomenované zmluvy atď.)

                  -     zabezpečovanie záväzkov ( záložné právo, ručenie, zabezpečovací prevod práva a ďaľšie inštitúty

                        podľa Občianskeho zákonníka)

 • spisovanie žalôb a iných podaní
 • zastupovanie v konaniach pred súdmi a inými štátnymi orgánmi
 • vymáhanie pohľadávok vrátane zabezpečenia výkonu exekúcie

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pracovné právo

 • právne poradenstvo v oblasti pracovnoprávnych vzťahov pre zamestnancov aj zamestnávateľov
 • spisovanie listín o právnych úkonoch týkajúcich sa vzniku, zmeny a zániku pracovného pomeru (najmä pracovná zmluva, dohoda o zmene pracovného pomeru, dohoda o skončení pracovného pomeru, výpoveď, okamžité skončenie pracovného pomeru)
 • spisovanie dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
 • vypracovanie interných smerníc upravujúcich práva a povinnosti zamesntancov
 • zastupovanie v konaniach pred súdmi v pracovnoprávnych sporoch (v sporoch o neplatnosť skončenia praconého pomeru, uplatňovanie nárokov z neplatného skončenia pracovného pomeru atď.)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rodinné právo

 • právne poradenstvo v oblasti rodinného práva
 • spisovanie návrhov na rozvod manželstva a úpravu výkonu rodičovský práv a povinností k maloletému dieťaťu na čas po rozvode
 • poskytovanie právnych služieb v sporoch o výživné, o úpravu styku s maloletým dieťaťom, o určenie/zapretie otcovstva, o osvojenie a pod.
 • zastupovanie klientov v konaniach podľa zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súvisiacich predpisov
 • vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 • vymáhanie zaostalého výživného

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konkurzné právo

 • komplexné právne poradenstvo v oblasti konkurzného práva (konkurzné konanie a reštrukturalizačné konanie)
 • príprava a spisanie návrhu na vyhlásenie konkurzu a návrhu na povolenie reštrukturalizácie 
 • zastupovanie klientov v konkurznom a reštrukturalizanom konaní
 • prihlášky pohľadávok v konkurze resp. reštrukturalizácií   
 • vypracovanie návrhu na oddĺženie dlžníka - fyzickej osoby
 • zastupovanie v konaniach vyvolaných resp. súvisiacich s konkurzom (incidenčné a excindačné spory)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Správne právo

 • vypracovanie podaní
 • zastupovanie v správnom konaní podľa správneho poriadku a v priestupkovom konaní
 • zastupovanie v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodní a postupov orgánov verejnej správy súdmi podľa V. časti zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov (správne súdnictvo) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------